top of page

List of Taipei MRT Stations in Pinyin捷運 (jié yùn) is the Chinese word used for subway. In Taipei, the subway is known as the MRT. There are a couple of important things one should take note about the MRT names translated into the English alphabet. Taiwan does not use pinyin to translate its name of stations into English letters. For example, look at the way Taiwan writes its Red line name as Tamsui-Xinyi Line, but the Chinese pinyin is Dànshuǐ Xìnyì. Most foreigners use Chinese pinyin to study Chinese, so I prefer using the pinyin over Taiwan's own inconsistent translations.


There are five major MRT lines:

 1. (BR) Brown Line - Wenhu Line | 文湖線 Wénshān nèi hú xiàn

 2. (R) Red Line - Tamsui-Xinyi Line | 淡水信義線 Dànshuǐ Xìnyì xiàn

 3. (G) Green Line - Songshan-Xindian Line | 松山新店線 Sōngshān Xīndiàn xiàn

 4. (O) Orange Line - Zhonghe-Xinlu Line | 中和新蘆線 Zhōng hé Xīn lú xiàn

 5. (BL) Blue Line - Bannan Line | 板南線 Bǎn nán xiàn


文山內湖線 Wénshān nèi hú xiàn

 • 南港展覽館nángǎng zhǎnlǎn guǎn

 • 南港軟體園nángǎng ruǎntǐ yuán

 • 東湖站 dōnghú zhàn

 • 葫洲站hú zhōu zhàn

 • 大湖公園 dàhú gōngyuán

 • 內湖站nèi hú zhàn

 • 文德站wén dé zhàn

 • 港乾站gǎng gān zhàn

 • 西湖站 xīhú zhàn

 • 劍南路站jiàn nánlù zhàn

 • 大直站dà zhí zhàn

 • 松山機場sōngshān jīchǎng

 • 中山國中zhōngshān guózhōng

 • 南京復興nánjīng fùxīng

 • 忠孝復興zhōngxiào fùxīng

 • 大安站dà'ān zhàn

 • 科技大樓 kējì dàlóu

 • 六張犁站liù zhāng lí zhàn

 • 麟光站 lín guāng zhàn

 • 辛亥站 xīnhài zhàn

 • 萬芳醫院wànfāng yīyuàn

 • 萬芳社區 wànfāng shèqū

 • 木柵站 mùshān zhàn

 • 動物園站dòngwùyuán zhàn


淡水線Dànshuǐ xiàn

 • 淡水站dànshuǐ zhàn

 • 紅樹林站 hóng shùlín zhàn

 • 竹圍站zhú wéi zhàn

 • 關渡站 guān dù zhàn

 • 忠義站zhōngyì zhàn

 • 復興崗站fùxīng gǎng zhàn

 • 北投站běi tóu zhàn

 • 奇岩站qíyán zhàn

 • 奇哩岸站qí lī àn zhàn

 • 石牌站shí pái zhàn

 • 明德站míng dé zhàn

 • 芝山站zhīshān zhàn

 • 士林站shì lín zhàn

 • 劍潭站jiàn tán zhàn

 • 圓山站yuán shān zhàn

 • 民權西路mínquán xī lù

 • 雙連站 shuāng lián zhàn

 • 中山站 zhōngshān zhàn

 • 台北車站táiběi chēzhàn

 • 台大醫院táidà yīyuàn

 • 中正紀念堂zhōngzhèng jìniàn táng

 • 古亭站gǔ tíng zhàn

 • 南門線 Nán mén xiàn

 • 西門站 xīmén zhàn

 • 小南門站 xiǎo nán mén zhàn

 • 中正紀念堂 zhōngzhèng jìniàn táng

 • 新店線 Xīndiàn xiàn

 • 古亭站gǔ tíng zhàn

 • 台電大樓táidiàn dàlóu

 • 公館站gōngguǎn zhàn

 • 萬隆站wàn lóng zhàn

 • 景美站jǐng měi zhàn

 • 大坪林站dàpíng lín zhàn

 • 七張站qī zhāng zhàn

 • 新店市公所 xīndiàn shì gōngsuǒ

 • 新店站xīndiàn zhàn中和線Zhōng hé xiàn

 • 亭站tíng zhàn

 • 頂溪站dǐng xī zhàn

 • 永安市場yǒng'ān shìchǎng

 • 景安站jǐng ān zhàn

 • 南勢角站nánshì jiǎo zhàn

 • 南港線Nángǎng xiàn

 • 西門站xīmén zhàn

 • 台北車站táiběi chēzhàn

 • 善導寺站shàndǎosì zhàn

 • 忠孝新生zhōngxiào xīnshēng

 • 忠孝復興zhōngxiào fùxīng

 • 忠孝敦化zhōngxiào dūnhuà

 • 國父紀念館 guófù jìniànguǎn

 • 市政府站shì zhèngfǔ zhàn

 • 永春站 yǒngchūn zhàn

 • 後山埤站hòushān pí zhàn

 • 昆陽站kūnyáng zhàn

 • 南港站nángǎng zhàn板橋線Bǎnqiáo xiàn

 • 府中站fǔzhōng zhàn

 • 板橋站bǎnqiáo zhàn

 • 新埔站xīn bù zhàn

 • 江子翠站jiāngzi cuì zhàn

 • 龍山寺站lóng shānsì zhàn土城線Tǔ chéng xiàn

 • 永寧站yǒngníng zhàn

 • 土城站tǔ chéng zhàn

 • 海山站hǎishān zhàn

 • 亞東醫院yà dōng yīyuàn

 • 頂埔站dǐng bù zhàn小碧潭支線Xiǎo bì tán zhīxiàn

 • 七張站qī zhāng zhàn

 • 小碧潭站xiǎo bì tán zhàn新北投支線Xīnběi tóu zhīxiàn

 • 北投站běi tóu zhàn

 • 新北投站xīnběi tóu zhàn信義線Xìnyì xiàn

 • 中正紀念堂zhōngzhèng jìniàn táng

 • 東門站dōngmén zhàn

 • 大安森林公園dà'ān sēnlín gōngyuán

 • 大安站dà'ān zhàn

 • 信義安和站xìnyì ān hé zhàn

 • 世貿中心shìmào zhōngxīn

 • 象山站xiàngshān zhàn松山線Sōngshān xiàn

 • 西門站xīmén zhàn

 • 北門站běimén zhàn

 • 中山站zhōngshān zhàn

 • 松江南京sōngjiāng nánjīng

 • 南京復興nánjīng fùxīng

 • 台北小巨蛋táiběi xiǎo jù dàn

 • 南京三民nánjīng sānmín

 • 松山站sōngshān zhàn新莊線Xīn zhuāng xiàn

 • 東門站dōngmén zhàn

 • 忠孝新生zhōngxiào xīnshēng

 • 松江南京sōngjiāng nánjīng

 • 行天宮站xíng tiāngōng zhàn

 • 中山國小zhōngshān guó xiǎo

 • 民權西路mínquán xī lù

 • 大橋頭dàqiáo tóu

 • 台北橋站táiběi qiáo zhàn

 • 菜寮站cài liáo zhàn

 • 三重站sānchóng zhàn

 • 先嗇宮站xiān sè gōng zhàn

 • 頭前庄站tóu qián zhuāng zhàn

 • 新莊站xīn zhuāng zhàn

 • 輔大站fǔ dà zhàn

 • 丹鳳站dān fèng zhàn

 • 迴龍站huí lóng zhàn


蘆洲線Lú zhōu xiàn

 • 三重國小sānchóng guó xiǎo

 • 三和國中sān hé guózhōng

 • 徐匯中學xúhuì zhōngxué

 • 三民國中sān mínguó zhōng

 • 蘆洲站lú zhōu zhàn

 • 大橋頭dàqiáo tóu

 • 中山國小zhōngshān guó xiǎo

 • 行天宮xíng tiāngōng

 • 松江南京站sōngjiāng nánjīng zhàn

71 views0 comments

Recent Posts

See All

The Taipei Bus Tracker APP has a section that lists all the uBike stations in Taipei. The APP also lists how many bikes are available at the station, and how many parking spots are open. You can watch

The Taipei Bus Tracker APP is a very useful APP for getting around Taipei. I recommend downloading it and checking out. You can also watch the video above to learn how to use all the features in the A

bottom of page