top of page

Breakfast MenuBreakfast menus tend to have their own format that they all follow. In today's video we will go over the different categories of a breakfast menu. We will also talk about the different sections! Remember to pause the video if you feel like it is going too fast!


Key Characters:

Burger

漢堡 (汉堡)

Hànbǎo

ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ

Water Roux Bread

湯種 (汤种)

Tāng zhǒng

ㄊㄤ ㄓㄨㄥˇ


Toast

吐司 (吐司)

Tǔ sī


Egg

Dàn

ㄉㄢˋ


Cheese

起司 (起司)

Qǐ sī

ㄑㄧˇ ㄙ


Package Set

套餐系列 (套餐系列)

Tàocān xìliè

ㄊㄠˋ ㄘㄢ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Baked Toast Set

烤吐司系列 (烤吐司系列)

Kǎo tǔ sī xìliè

ㄎㄠˇ ㄊㄨˇ ㄙ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Pita Bread

Pita堡

Bǎo

ㄅㄠˇ


Denmai Burger

丹麥漢堡 (丹麦汉堡)

Dānmài hànbǎo

ㄉㄢ ㄇㄞˋ ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ


貝果 (贝果)

Bèi guǒ

ㄅㄟˋ ㄍㄨㄛˇ


European Signature Style Burger

歐式招牌堡 (欧式招牌堡)

Ōushì zhāopái bǎo

ㄡ ㄕˋ ㄓㄠ ㄆㄞˊ ㄅㄠˇ


*100% Full*

滿分堡系列 (满分堡系列)

Mǎnfēn bǎo xìliè

ㄇㄢˇ ㄈㄣ ㄅㄠˇ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Chinese Set

中式餐點 (中式餐点)

Zhōngshì cān diǎn

ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˇ


Drink Set

飲料系列 (饮料系列)

Yǐnliào xìliè

ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Cold

Bīng


Hot

熱 (热)


Vegetable Salad Set

蔬菜沙拉系列

Shūcài shālā xìliè

ㄕㄨ ㄘㄞˋ ㄕㄚ ㄌㄚ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Snack Food Set

點心系列 (点心系列)

Diǎnxīn xìliè

ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ


Chef Recommendation

主廚推薦系列 (主厨推荐系列)

Zhǔ chú tuījiàn xìliè

ㄓㄨˇ ㄔㄨˊ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Tea Shop Vocabulary Words: Ten Ren’s Tea 天仁茗茶 Tiān rén míng chá 50嵐 50 岚 Wǔshí lán Orange Tea 橘子工坊 Júzi gōng fāng TP TEA 茶湯會 茶汤会 Chátāng huì Yifang Taiwan Fruit Tea 一芳 Yī fāng

Bakery Vocabulary Words: IJySheng 一之軒 一之轩 Yī zhī xuān Shun Chen Bakery 順成蛋糕 顺成蛋糕 Shùn chéng dàngāo Bonjour 朋廚烘焙坊 朋厨烘焙坊 Péng chú hōngbèi fāng GaKuden 樂田麵包屋 乐田面包屋 Lè tián miànbāo wū Sunmerry 聖瑪莉 圣玛莉 Shè

PX-Mart 全聯福利中心 全联福利中心 Quán lián fúlì zhōngxīn Carrefour 家樂福 家乐福 Jiālèfú Wellcome 頂好 顶好 Dǐng hǎo RT-MART 大潤發 大润发 Dàrùnfā

bottom of page